La Comissió Nacional de Mercat de la Competència respon davant de possibles males pràctiques d'entitats bancàries a l'hora de demanar un crèdit ICO

Davant les denúncies per les males pràctiques d'algunes entitats bancàries que condicionen la concessió de crèdits a la contractació d'una assegurança de vida, la Comissió Nacional de Mercat de la Competència (CNMC) ha creat aquesta bústia específica per a qualsevol denúncia per conductes anticompetitives o consultes relacionades amb l'aplicació de les normes de competència en el context actual de la COVID-19 (per exemple, abusos de posicions dominants mitjançant preus excessius, acords anticompetitius entre operadors o enganys massius en béns i serveis afectats per la crisi sanitària).

Plantejada la consulta a la CNMC, responen que això respon a una possible infracció de la normativa extraordinària dictada en desenvolupament de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Concretament, centra la infracció en l'exigència per les entitats financeres, en els termes negocials del contracte de préstec, d'una garantia addicional (assegurança de vida, si és el cas), per assegurar-se la devolució dels préstecs concedits per entitats financeres sota la garantia de l'aval de l'Estat (Línies ICO).

En aquestes circumstàncies, ens comuniquen que, tant a l'empara del RD Llei 8/2020 (avals ICO empreses i autònoms), com en el RD Llei 11/2020 (línia d'avals ICO per a persones físiques arrendatàries del seu habitatge habitual), l'exigència d'aquestes garanties addicionals pogués contravenir l'esperit o teleologia de les mesures extraordinàries que, precisament, queden garantides amb l'aval de l'estat, de manera que la imposició d'una nova garantia es constitueix en excessiva per superposició o sobre garantia innecessària.

En conseqüència, aquesta Comissió va procedir a donar trasllat d'aquestes circumstàncies al Departament ministerial competent, per tal que aclareixi les disposicions normatives allunyant qualsevol dubte que pogués perjudicar els ciutadans, alhora que, d'ofici, analitzaran la compatibilitat dels fets que es relata amb les normes de competència de la Llei 15/2007, en la situació tan extraordinària com la que estem vivint.